Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr HZN/96 8 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Funduszu Spójności

Porządek dyskusja podczas seminarium zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Audyt sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Treningi Z Mentoringu
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim


 • Program zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja obuwia
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: opoczyński oraz m. Przemyśl

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOAPARATURA” S.A.., Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A., Elektrownia Rybnik S.A. , Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów Nowa Huta w Krakowie, Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej , „Stencel” Import-Eksport Ewa Stencel, ALUPROF S.A., Firma Handlowo Usługowa GEO-EKO Bil Tomasz, GAMEWIN , Logito sp. z o.o., STAKO CNG Sp. z o.o., Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński sp.j., Dariusz Libera DreamPen Producent art. Piśmienniczych, TATARA Mirosław Tatara, „KECMER” Paweł Kecmer

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.